فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۸۸

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال نهم، زمستان ۱۳۶۶، شماره ۸۸

 

بخشها:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اعضاء

 

گزارش:

فعالیت های یکساله انجمن انفورماتیک ایران