فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۸۹

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال دهم، بهار ۱۳۶۷، شماره ۸۹

 

بخشها:

سرمقاله

اخبار انجمن

اخبار ایران

اعضاء

 

گزارش:

برگزاری میز گرد پیرامون مسائل انفورماتیک کشور