فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۹۸

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال یازدهم ، پاییز  ۱۳۶۸، شماره ۹۸

 

بخشها:

سرمقاله

اخبار انجمن

اخبار ایران

سخنرانی

اعضا

 

گزارش:

گزارش فعالیت یکساله انجمن انفورماتیک ایران