فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال اول، تیر ۱۳۵۸ ، شماره ۱

 

مقاله:

عوامل موثر در تحول انفورماتیک

 

بخش ها:

سرمقاله- مسئله انفورماتیک

آشنایی- انجمن انفورماتیک ایران

اخبار انجمن

اخبار ایران

 

گزارش:

اولین جلسه رسمی انجمن