فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۱

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال دوم، اردیبهشت ۱۳۵۹ ، شماره ۱۱

 

مقاله:

روند جدید در نسبت کارآیی به قیمت ماشین های آی بی ام- لطف علی بخشی

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان

یادداشت

محصولات جدید

کتاب ها

اعضاء

نامه ها

واژه ها

سرگرمی

 

گزارش:

خلاصه مطالب ارائه شده در اولین همایش ملی انجمن– قسمت دوم

کاربرد کامپیوتر در کشاورزی- محمد علی شریفی

کاربرد کامپیوتر در اقتصاد و مدیریت- سمسارزاده