فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۲

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال دوم، خرداد ۱۳۵۹ ، شماره ۱۲

 

مقاله:

رفاه و سلامتی اپراتورهای پایانه تلویزیونی – ترجمه محمدعلی نژاد سرابی

 

مقاله ویژه:

الگوریتم برنامه ریزی خطی خاچیان– فاطمه زاهدی

 

 

بخش ها:

اخبار ایران

اخبار جهان

واژه ها

اعضاء

سرگرمی

 

گزارش:

خلاصه مطالب ارائه شده در اولین همایش ملی انجمن

کاربرد کامپیوتر در سیستم های قدرت- مهدی احسان

کاربرد کامپیوتر در وسایل ارتباطی- شاهرخ رستگار