فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۴

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال اول، مهر ۱۳۵۸ ، شماره ۴

 

بخش ها:

سرمقاله

اخبار انجمن

واژه ها

کتاب ها

آشنایی

نوآوری ها

اخبار ایران

 

گزارش:

برنامه های شطرنج کامپیوتری به سطح استادی نزدیک می شوند

سیستم های بانک اطلاعاتی در دهه ۱۹۸۰ چگونه خواهند بود؟