فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۵

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال اول، آبان ۱۳۵۸ ، شماره ۵

 

بخش ها:

اخبار انجمن

واژه ها

معرفی

اخبار جهان

اخبار ایران

 

گزارش:

اولین مجمع عمومی انجمن و نتایج انتخابات هیئت اجرایی