فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۶

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال اول، آذر ۱۳۵۸ ، شماره ۶

 

مقاله:

آیا کامپیوتر برای ایران لازم است؟- پرهامی

بسوی عدم وابستگی- میرزا عبداللهی

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان

نامه ها

کتاب ها

معرفی