فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۸

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال اول، بهمن ۱۳۵۸ ، شماره ۸

 

مقاله:

رشته ای به نام “مهندسی اطلاعات”- پرهامی

ترجمه اتوماتیک متون علمی- عبداللهی

اتوماسیون دفاتر مدیریت –حسین پذیرنده

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان

واژه ها

نامه ها

 

گزارش:

اولین جلسه میزگرد آموزش انفورماتیک