فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۹

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال اول، اسفند ۱۳۵۸ ، شماره ۹

 

مقاله:

مدل تخلیه آسمان خراشها بوسیله آسانسور– ایرج توکلی

آینده الکترونیک در ایران و …- میرزا عبداللهی

پاسخی کوتاه به نقد مقاله “آیا کامپیوتر …”– بهروز پرهامی

 

بخش ها:

سرمقاله

کتاب ها

اخبار جهان

اخبار انجمن

اخبار ایران

نوآوری ها

در شورا

 

گزارش:

جلسه دوم میزگرد آموزش انفورماتیک