انتشار شماره 256 گزارش کامپیوتر

 397

به آگاهی اعضای انجمن می رساند که شمارۀ 256 گزارش کامپیوتر (مهر و آبان 1400) به صورت الکترونیکی منتشر شده است. برای دریافت این شماره اینجا کلیک کنید. 

اشتراک :