اعلامیه شماره 202

تاریخ انتشار: 1398/08/18
بازدید: 68
اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیرۀ انجمن
انتخابات هجدهمین هیئت مدیرۀ انجمن در دستور مجمع عمومی مورخ 16/07/93 قرار دارد. افراد زیر برای عضویت در هیئت مدیره داوطلب شده‌اند. آن دسته از اعضای انجمن که قادر به شرکت در مجمع عمومی نیستند می‌توانند رأی خود را به صورت پستی به نشانی صندوق پستی 1196-14155 انجمن انفورماتیک ایران ارسال دارند به نحوی که تا قبل از تاریخ برگزاری مجمع واصل گردد. دقت کنید که باید حداکثر به هفت نفر از افراد زیر رأی دهید: 1- آقای مهندس سعید امامی، مشاور و مدرس دانشگاه 2- آقای دکتر علیرضا باقری، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر 3- آقای دکتر محسن صدیقی مشکنانی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان 4- آقای دکتر علی فرخی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 5- آقای دکتر محمد گنج‌تابش، عضو هیئت علمی دانشکدۀ ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران 6- آقای مهندس علیرضا ماهیار، مشاور و مدرس دانشگاه 7- آقای مهندس محمدحسن محوری، کارشناس رسمی دادگستری در رشتۀ فناوری اطلاعات 8- آقای دکتر اسلام ناظمی، عضو هیئت علمی دانشکدۀ مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی 9- آقای ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ، عضو هیئت علمی دانشکدۀ ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران 10- آقای دکتر عباس نوذری دالینی، عضو هیئت علمی دانشکدۀ ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران