بازنگری در کار

تاریخ انتشار: 1402/08/19
بازدید: 614


      بازنگری در کار 
      نویسنده: جیسون فرید و دیوید هاین مایرهنسون
      مترجم : ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ

           به اتمام رسیده است.