فرهنگ مهندسی داده‌ها

تاریخ انتشار: 1402/09/08
بازدید: 666

استاد گرامی، آقای سید محمدتقی روحانی رانکوهی، اخیراً فرهنگ مهندسی داده‌ها را که پیشتر منتشر کرده بودند، بازبینی و توسعه داده‌اند. همچنین ایشان حقوق انتشار این فرهنگ را به انجمن انفورماتیک ایران واگذار کرده‌اند. 

برای دریافت پیش‌گفتار فرهنگ مهندسی داده‌ها اینجا کلیک کنید.