شماره 246 (بهمن و اسفند 1398)

اشتراک :
شماره 246 (بهمن و اسفند 1398)


فهرست مقاله

  • مقاله

بررسی بن سازه های محاسبات نرم بدون نیاز به سرویس دهنده از نظر تاریخ شروع سرد- پریچهر وحیدی نیا، بهار  فراهانی، فریدون شمس علیئی

  تأثیر فناوری های نوین بر معماری مرکز تبادلات اطلاعات و خدمات در معماری دولت الکترونیکی  - فرهاد مردوخی، پریسا صیادی، مهنوش فتاحی

  تحول دیجیتال به زبان ساده -بتول ذاکری

        سرعت بخشیدن به تحول دیجیتال در صنعت بانکداری -بتول ذاکری

  آموزش مدیران پروژه های نرم افزار  -سیّدعلی آذرکار

9

19

39

47

59

  • گزارش

نقطه آغازین اصطلاحات آموزشی برای انسان دوزیست معاصر- سیدابراهیم ابطحی 

سوالات بیست ویکمین مسابقه بین المللی برنامه نویسی دانشجوئی -علی جعفریان، سینا ناصریان، علیرضا توکلی

          انتشار پانزدهمین شمارۀ مجلۀ علوم رایانشی

26

51

69

  • بخش ها

اخبار (انجمن،ایران،جهان)

خواندنی- مهارتهای نرم (قسمت پنجم)- ابراهیم نقیبزادۀ مشایخ

دیدگاه- بنگاههای اجتماعی در زمانۀ جمع سپاری بر بستر شبکه های اجتماعی - سید ابراهیم ابطحی

کتابشناسی- تأمالت نابهنگام در باب فناوریهای جدید قدرت- سید ابراهیم ابطحی

استاندارد- معرفی استاندارد 18018 :راهنمای قابلیتهای ابزار مدیریت پیکربندی-سیّدعلی آذرکار

سرگرمی – چالش نویسندگان مقالهها با داوران نشریه ها- علیرضا خلیلیان

3

29

37

65

72