شماره 243 (خرداد و تیر 1398)

اشتراک :
شماره 243 (خرداد و تیر 1398)


فهرست مقاله

  • مقاله

فناوری اسکرمیونیک برای محاسبات در مقیاس اتمی و نورومورفیک-بهروز پرهامی

نگاهی به توانایی تمام-جمع‌کننده‌ها برای پردازش همۀ ترکیب‌های بیت‌های مثبت و منفی-قاسم جابری‌پور

دوران سردبیری من-علی پارسا

به بهانۀ 40 سالگی گزارش کامپیوتر - سعید امامی

     گذر تکاملی از حاکمیّت داده به حاکمیّت معماری سازمانی -سیّدابراهیم ابطحی

بدترین اتلاف آموزشی - محسن صدیقی مشکنانی

یک معیار مخاطره برای پروژه - سیّد علی آذرکار

11

29

32

34

36

48

60

  • گزارش ویژه

  • گزارش

گرامی داشت سردبیران بلند همّت راوی چهل سال پیشینۀ بخش انفورماتیک کشور - سیّدابراهیم ابطحی

50 سالگی اینترنت - ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ

چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش-  فریدۀ مشایخ

انتشار دوازدهمین شماره مجله علوم رایانشی-

14

46

82

89

  • بخش ها

سرمقاله- ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ

اخبار (انجمن،ایران،جهان)

خواندنی- مهارت‌های نرم‌، راهنمای زندگی تولیدکنندگان نرم‌افزار (قسمت دوم)- ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ

دیدگاه- در نکوداشت ارادۀ معطوف به دانایی و شفقت- سیّدابراهیم ابطحی

استاندارد- معرفی استاندارد 41062-سیّدعلی آذرکار

کتاب‌شناسی- بانک‌ها در شرایط قدرت‌نمایی بانکداری همراه-سیّد ابراهیم ابطحی

گوناگون- چهل سال گذشت

سرگرمی

2

4

50

66

69

84

91

97