شماره 241 (بهمن و اسفند 1397)

اشتراک :
شماره 241 (بهمن و اسفند 1397)


فهرست مقاله

  • مقاله

به سوی یک مدیر پروژۀ نرم‌افزاری بهتر-سیّدعلی آذرکار

نفوذ و رتبه‌بندی نشریه‌های پژوهشی- علیرضا خلیلیان

ارکان راهبردی و راهنماهای برپائی اتاق‌های سرمایه فکری در دانشگاه‌ها -سیّدابراهیم ابطحی

طرح ایجاد شبکۀ اجتماعی ملی «یک هفته برای ایران» - سعید امامی

تعریف راه‌حل‌های نرم‌افزاهای کاربردی سازمانی -سعید امامی

       
 

8

15

30

36

50

  • گزارش

وبینارهای گروه تخصصی راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

انتشار دهمین شمارۀ مجلّۀ علوم رایانشی-

 

18

48

  • بخش ها

اخبار (انجمن،ایران،جهان)

خواندنی- بازنگری در کار (قسمت آخر)- -ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ

دیدگاه- از سردی دی فسرده یاد آر - سیّدابراهیم ابطحی

استاندارد- معرفی استاندارد 30130- قابلیت‌های ابزارهای آزمون نرم‌افزار - سیّدعلی آذکار

کتاب‌شناسی- هراس از گسترش بی‌پایش هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات-سیّد ابراهیم ابطحی

واژه‌گزینی- یک پیشنهاد و یک نکته -علی موفقی‌اردستانی

گوناگون- راه‌های ترویج و توسعۀ صلاحیت‌های کارآفرینی در دانشجویان-فرهاد سراجی

سرگرمی  داستان مورچه و شیر

2

20

32

41

55

60

62

73