شماره 239 (شهریور و آبان 1397)

اشتراک :
شماره 239 (شهریور و آبان 1397)


فهرست مقاله

  • مقاله

چارچوبی برای بهگزینی، تولید و بهبود پیکره‌های دانشی دروس دوره‌های کارشناسی مهندسی-سیدابراهیم ابطحیی

چرا پروژه‌های بزر نرم‌افزاری شکست می‌خورند؟ - سیدعلی آذرکار

انجمن انفورماتیک ایران نخستین انجمن علمی رشتۀ کامپیوتر در ایران - لطفعلی بخشی

چهل سالگی انجمن، جوانی غنی شدۀ ما و نقش این سه عزیز - سید ابراهیم ابطحی

چهلمین سالگرد فعالیت انجمن انفورماتیک ایران - علیرضا خلیلیان

خاطرات من از نشر رومیزی - محمد صنعتی

نقش فرایندگرایی و فناوری اطلاعات در توسعۀ پایدار - سعید امامی

       
 

11

21

36

38

44

53

68

  • گزارش

اعضای دوره‌های مختلف هیئت مدیرۀ انجمن انفورماتیک ایران

انتشار نهمین شمارۀ مجلۀ علوم رایانشی -

 

40

72

  • بخش ها

سرمقاله- سخنی با اعضای انجمن – ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ

خبار (انجمن،ایران،جهان

خواندنی- بازنگری در کار (قسمت سوم)- -ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ

خواندنی -خاطراتی از اعضای انجمن

استاندارد- معرفی مجموعه استانداردهای 4-24748: طرح‌ریزی مهندسی سامانه‌ها - سیّدعلی آذرکار

دیدگاه- احیای پروژه‌های مهارتی و درسی و دوره‌ای کارشناسی-سیّد ابراهیم ابطحی

کتاب‌شناسی- نقش‌های دانشی در حدّ ظرفیت جذب دانش -سیّد ابراهیم ابطحی

گوناگون- اساسنامۀ انجمن انفورماتیک ایران

سرگرمی

2

4

27

46

61

70

74

49

78