واژه‌نامه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

تاریخ انتشار: 1402/08/19
بازدید: 422

قیمت : 80,000 تومان
      واژه‌نامه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات  
      پدید آورنده:  گروه تخصصی راهبری و مدیریت
      خدمات فناوری اطلاعات انجمن انفورماتیک ایران