هیئت مدیره ادوار پیشین

تاریخ انتشار: 1402/03/28
بازدید: 1508

فهرست اعضای هیئت مدیره‌های قبلی انجمن انفورماتیک ایران عبارتند از:

 دوره نوزدهم از تاریخ 1396/8/30 تا 1399/10/18

1. آقای دکتر اسلام ناظمی، رئیس هیئت مدیره

2. آقای سید ابراهیم ابطحی، نایب رئیس هیئت مدیره

3. آقای دکتر محمد گنج تابش، خزانه‌دار انجمن

4. آقای سعید امامی، دبیر انجمن

5. آقای دکتر لطفعلی بخشی، عضو هیئت مدیره

6. آقای دکتر علی فرخی، عضو علی‌البدل هیئت مدیره

7. آقای دکتر محسن صدیقی مشکنانی، عضو علی‌البدل هیئت مدیره   

بازرسان قانونی

1. آقای دکتر افشین نیاکان «بازرس اصلی»

2. آقای مهندس رضا شیرازی مفرد بازرس علی البدل

 

دوره هجدهم

1. آقای ابراهیم نقیب زاده مشایخ «رئیس هیئت مدیره»

2. آقای دکتر اسلامی ناظمی «نایب رئیس هیئت مدیره»

3. آقای دکتر علیرضا باقری« دبیر»

4. آقای مهندس محمدحسن محوری«خزانه دار »

5. آقای دکتر محمد گنج تابش

6. آقای دکتر علی فرخی «عضو علی البدل هیئت مدیره»

7. آقای مهندس سعید امامی «عضو علی البدل هیئت مدیره»

 

دوره هفدهم از تاریخ 26 بهمن 1390 تا 30 مهر 1393

1. آقای ابراهیم نقیب زاده مشایخ «رئیس هیئت مدیره»

2. آقای آقای مهندس محمدحسن محوری «خزانه‌دار انجمن»

3. آقای سیدابراهیم ابطحی «سرپرست کمیته گردهمایی‌های علمی»

4. آقای دکتر محمد صنعتی «نایب رئیس هیئت مدیره»

5. آقای دکتر علیرضا باقری «دبیر انجمن»

6. آقای دکتر علی فرخی «عضو هیئت مدیره»

7. آقای دکتر عباس نوذری دالینی «عضو هیئت مدیره»

8. آقای دکتر محسن صدیقی مشکنانی «عضو علی‌البدل هیئت مدیره»

9. آقای مهندس سعید امامی «عضو علی‌البدل هیئت مدیره»

 

بازرسان قانونی

1.آقای دکتر افشین نیاکان

2.آقای مهندس ساسان نیکوکار «بازرس علی‌البدل»

 

دوره شانزدهم از تاریخ 19 اسفند 1388 تا 26 بهمن 1390

1. آقای ابراهیم نقیب زاده مشایخ «رئیس هیأت مدیره و سرپرست کمیته انتشارات»

2. آقای مهندس محمد میرزا‌عبداللهی «نایب رئیس هیأت مدیره»

3. دکتر لطف‌علی بخشی «دبیر»

4. آقای مهندس محمد حسن محوری «خزانه‌دار»

5. آقای سیدابراهیم ابطحی «سرپرست کمیته گردهمایی‌های علمی»

6. آقای مهندس سعید امامی «سرپرست کمیته‌های عضویت و روابط عمومی»

7. آقای دکتر اسلام ناظمی «سرپرست کمیته آموزش»

8. آقای مهندس ساسان نیکوکار «بازرس اصلی»

9.آقای مهندس علیرضا ماهیار «بازرس علی‌البدل»

 

دوره پانزدهم از تاریخ 25 آذر ماه 1386 تا 28 بهمن ماه 1388

1. آقای ابراهیم نقیب زاده مشایخ «رئیس و سرپرست کمیته انتشارات»

2. آقای مهندس محمد میرزا‌عبداللهی «نایب رئیس»

3. آقای مهندس سید حسین رضوی «دبیر»

4. آقای مهندس محمد حسن محوری «خزانه‌دار و سرپرست کمیته عضویت»

5.آقای دکتر محمد صنعتی «سرپرست کمیته گردهمایی‌های علمی»

6.آقای دکتر اسلام ناظمی «سرپرست کمیته آموزش»

7. آقای مهندس پرویز ناصری «سرپرست کمیته روابط عمومی»

8. آقای دکتر افشین نیاکان «بازرس اصلی»

9. آقای مهندس فرهاد ‌پناهی «بازرس علی‌البدل»

 

دوره چهاردهم از تاریخ 25 آذر ماه 1384 تا 25 آذر ماه 1386

1. آقای ابراهیم نقیب زاده مشایخ «رئیس و سرپرست کمیته انتشارات»

2. آقای سید ابراهیم ابطحی «نایب رئیس و سرپرست کمیته آموزش»

3. آقای مهندس سید حسین رضوی «دبیر»

4. آقای مهندس محمد حسن محوری «خزانه‌دار»

5. آقای مهندس پرویز ناصری «سرپرست کمیته عضویت»

6. آقای دکتر محمد صنعتی «سرپرست کمیته گردهمایی‌های علمی»

7. آقای مهندس ناصر علی سعادت «سرپرست کمیته روابط عمومی»

8. آقای مهندس علی پارسا «عضو علی‌البدل»

9. آقای مهندس محمد یوسفیان «عضو علی‌البدل»

 

دوره سیزدهم از تاریخ 26 آذر ماه 1382 تا 25 آذر ماه 1384

1. آقای دکتر لطفعلی بخشی «رئیس و سرپرست کمیته انتشارات»

2. آقای مهندس عبدالله کسرایی «نایب رئیس و سرپرست کمیته گردهمایی‌های علمی»

3. آقای مهندس مهرداد خرمی «دبیر»

4. آقای مهندس محمد یوسفیان «خزانه‌دار»

5. آقای مهندس سید ابراهیم ابطحی «سرپرست کمیته آموزش و پژوهش»

6. آقای مهندس ناصر علی سعادت «سرپرست کمیته روابط عمومی»

7. آقای مهندس کاوه حاتمی «عضو هیأت مدیره»

8. آقای مهندس سعید امامی «عضو علی‌البدل و سرپرست کمیته عضویت»

9. آقای مهندس محمد فرخی «عضو علی‌البدل هیأت مدیره»

 

دوره دوازدهم از تاریخ 28 آذر ماه 1380 تا 26 آذر ماه 1382

1. آقای ابراهیم نقیب زاده مشایخ «رئیس و سرپرست کمیته انتشارات»

2. آقای دکتر لطفعلی بخشی «نایب رئیس»

3. آقای مهندس محمد حسن محوری «دبیر»

4. آقای مهندس سعید امامی «سرپرست کمیته عضویت»

5. آقای دکتر محمد صنعتی «سرپرست کمیته آموزش»

6. آقای مهندس سید حسین رضوی «سرپرست کمیته فعالیت‌های علمی و فنی»

7. آقای مهندس کاوه حاتمی «عضو هیأت مدیره»

8. آقای مهندس ناصر علی سعادت «عضو علی‌البدل هیأت مدیره»

9. آقای دکتر محسن رستمی «عضو علی‌البدل هیأت مدیره»

 

دوره یازدهم از تاریخ 26 آبان ماه 1378 تا تاریخ 28 آذر ماه 1380

1. آقای ابراهیم نقیب زاده مشایخ «رئیس انجمن و سرپرست کمیته انتشارات»

2. آقای دکتر محمد صنعتی «نایب رئیس انجمن»

3. آقای مهندس محمد میرزا عبداللهی «دبیر انجمن»

4. آقای مهندس سید حسین رضوی «سرپرست کمیته آموزش»

5. آقای مهندس محمد حسن محوری «سرپرست کمیته عضویت»

6. آقای مهندس ناصر علی سعادت «سرپرست کمیته روابط عمومی»

7. آقای دکتر محسن رستمی «سرپرست کمیته فعالیت‌های علمی و فنی»

8. آقای احمد بنای یزدی پور «عضو هیأت اجرایی»

9. آقای عبدالله سلامی «عضو هیأت اجرایی»

 

دوره دهم از تاریخ 28 آبان ماه 1376 تا تاریخ 26 آبان ماه 1378

1. آقای ابراهیم نقیب زاده مشایخ «رئیس انجمن و سرپرست کمیته انتشارات»

2. آقای علی پارسا «نایب رئیس انجمن»

3. آقای سید ابراهیم ابطحی «دبیر انجمن»

4. آقای احمد مرات نیا «سرپرست کمیته فعالیت‌های علمی و فنی»

5. آقای محمد حسن محوری «سرپرست کمیته عضویت»

6. آقای احمد بنای یزدی پور «عضو هیأت اجرایی»

7. آقای محمد میرزا عبداللهی «خزانه‌دار»

8. خانم مهرانه شنتیائی «سرپرست کمیته عضویت»

9. آقای سید حسین رضوی «سرپرست کمیته آموزش»

 

دوره نهم از تاریخ 24 آبان ماه 1374 تا تاریخ 28 آبان ماه 1376

1. آقای ابراهیم نقیب زاده مشایخ

2. آقای علی پارسا

3. محمد صنعتی

4. آقای سید ابراهیم ابطحی

5. آقای محمد تقی روحانی رانکوهی

6. آقای ناصر علی سعادت

7. آقای احمد مرات نیا

8. خانم زهرا میر حسینی

9. آقای محمد حسن محوری

 

دوره هشتم از تاریخ 26 آبان ماه 1372 تا تاریخ 24 آبان ماه 1374

1. آقای ابراهیم نقیب زاده مشایخ

2. آقای علی پارسا

3. آقای سید ابراهیم ابطحی

4. آقای مهدی بهشتیان انارکی

5. آقای محمد میرزا عبداللهی

6. آقای محمد صنعتی

7. آقای محمد حسن محوری

8. آقای سعید کاظمی

9. آقای رامین عرفانیان

 

دوره هفتم از تاریخ 29 آبان ماه 1370 تا تاریخ 26 آبان ماه 1372

1. آقای ابراهیم نقیب زاده مشایخ

2. آقای علی پارسا

3. آقای سعید وحید

4. آقای مهدی بهشتیان انارکی

5. آقای داریوش جوان تبریزی

6. آقای محمد حسن محوری

7. آقای حسین کمالی

8. آقای میر علی زیدی منفرد

9. آقای حسین بادبانچی

 

دوره ششم از تاریخ 1 آذر ماه 1368 تا تاریخ 29 آبان ماه 1370

1. آقای ابراهیم نقیب زاده مشایخ

2. آقای علی پارسا

3. آقای کامبیز بدیع

4. آقای داریوش جوان تبریزی

5. آقای حسن کاتوزیان

6. آقای حسین کمالی

7. آقای حمید خورسند رحیم زاده

8. خانم میترا کاتوزیان

9. آقای علی اکبر نهرودی

 

دوره پنجم از تاریخ 14 دی ماه 1366 تا تاریخ 1 آذر ماه 1368

1. آقای ابراهیم نقیب زاده مشایخ

2. آقای علی پارسا

3. آقای بهزاد روحانی

4. خانم میترا کاتوزیان

5. آقای حمید خورسند رحیم زاده

6. آقای داریوش مهذبی

7. خانم پروین کوچشمکی

8. آقای علی زیدی منفرد

9. آقای سیاکزار مؤیدی

 

دوره چهارم از تاریخ 15 آبان ماه 1364 تا تاریخ 14 دی ماه 1366

1. آقای ابراهیم نقیب زاده مشایخ

2. خانم لی‌لی حاجی اسماعیلی

3. آقای حمیدرضا رهبر

4. آقای محمد میرزا عبداللهی

5. آقای مهدی فلاحی

6. آقای عبدالله کسرایی

7. آقای داریوش جوان

8. آقای محسن رستمی

9. آقای مهرداد مدبرنیا

 

(در خرداد 1365 آقایان فلاحی، کسرایی، جوان و مدبرنیا از عضویت در هیأت اجرایی کنار رفتند و به‌جای ایشان آقایان بهزاد روحانی، حمید خورسندرحیم زاده و خانم‌ها میترا آل یاسین و میترا کاتوزیان به عضویت هیأت اجرایی در آمدند. در تیر ماه 1362 آقای صدری اعتصامی از عضویت در هیأت اجرایی کنار رفت و آقای حمید خورسند رحیم زاده به‌جای ایشان به عضویت هیأت اجرایی درآمدند).

 

دوره سوم از تاریخ 23 آذر ماه 1362 تا تاریخ 15 آبان ماه 1364

1. آقای محمد میرزا عبداللهی

2. آقای بهروز پرهامی

3. آقای ابراهیم نقیب زاده مشایخ

4. آقای عبدالله کسرایی

5. خانم ویدا دائی

6. آقای محمود نقیب زاده

7. آقای محمد حسن برادران قاسمی

8. آقای مهدی فلاحی

9. آقای حمید خورسند رحیم زاده

 

دوره دوم از تاریخ 27 آبان ماه 1360 تا تاریخ 23 آذر ماه 1362

1. آقای بهروز پرهامی

2. آقای ابراهیم نقیب زاده مشایخ

3. آقای فرهاد صاحبان

4. آقای خلیل فضل‌اللهی

5. آقای علیرضا کاویانپور

6. خانم ویدا دائی

7. آقای فرهاد صدری اعتصامی

8. آقای لطفعلی بخشی

9. آقای علی اکبر نهرودی

 

دوره اول از تاریخ 26 مهر ماه 1358 تا تاریخ 27 آبان ماه 1360

1. آقای بهروز پرهامی

2. آقای لطفعلی بخشی

3. آقای احمد مرات نیا

4. آقای محمد میرزا عبداللهی

5. آقای ابراهیم بهجت

6. آقای حسین جعفری فشارکی

7. آقای خلیل فضل‌اللهی

8. آقای حسین پذیرنده

9. خانم فریماه دانش

 

(در مهر ماه 1359 آقایان بهجت، جعفری فشارکی و پذیرنده از عضویت در هیأت اجرایی کنار رفتند و به جای ایشان آقایان علی محمد پرهیزگاری، فرهاد صاحبان و ابراهیم نقیب زاده مشایخ به عضویت هیأت اجرایی درآمدند).