هیئت ‏مدیره فعلی

تاریخ انتشار: 1402/03/28
بازدید: 941

افراد زیر در تاریخ 18/10/1399 برای مدت 3 سال به عنوان اعضای بیستمین هیئت مدیرۀ انجمن انفورماتیک ایران برگزیده شدند:

آقای ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ، رئیس هیئت مدیره و سرپرست کمیته انتشارات

آقای دکتر اسلام ناظمی، نایب رئیس هیئت مدیره و سرپرست کمیتة فعالیت‌های علمی و فنی

آقای مهندس محمدحسن محوری، خزانه‌دار

آقای مهندس سیّدعلی آذرکار، دبیر و سرپرست کمیتة عضویت و روابط عمومی

آقای سیّد ابراهیم ابطحی، عضو هیئت مدیره و سرپرست کمیتة آموزش

آقای دکتر علیرضا خلیلیان، عضو علی‌البدل هیئت مدیره

آقای دکتر علیرضا باقری، عضو علی‌البدل هیئت مدیره

آقای دکتر افشین نیاکان ، بازرس اصلی

آقای مهندس رضا شیرازی مفرد ، بازرس علی البدل