هیئت ‏مدیره فعلی

تاریخ انتشار: 1402/03/28
بازدید: 1426

افراد زیر در تاریخ 1403/04/13 برای مدت 3 سال به عنوان اعضای بیست ویکمین هیئت مدیرۀ انجمن انفورماتیک ایران برگزیده شدند:

• آقای ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ، رئیس هیئت مدیره و سرپرست کمیته انتشارات

• آقای دکتر اسلام ناظمی، نایب رئیس هیئت مدیره و سرپرست کمیتة فعالیت‌های علمی و فنی

• آقای مهندس محمدحسن محوری، خزانه‌دار

• آقای مهندس سیّدعلی آذرکار، دبیر و سرپرست کمیتة عضویت و روابط عمومی

• آقای سیّد ابراهیم ابطحی، عضو هیئت مدیره و سرپرست کمیتة آموزش

• آقای دکتر محمدگنج تابش، عضو علی‌البدل هیئت مدیره

• آقای دکتر شمس الله قنبری، عضو علی‌البدل هیئت مدیره

• آقای دکتر افشین نیاکان ، بازرس اصلی

• آقای  داریوش نیک نامی،بازرس علی البدل