انتشارچاپ دوم کتاب هوش مصنوعی در سال 2041

تاریخ انتشار: 1402/08/26
بازدید: 149

با استقبال گسترده‌ای که از انتشار کتاب هوش مصنوعی در سال 2041 به عمل آمد، چاپ اول این کتاب ظرف کمتر از دو ماه به اتمام رسید و اکنون چاپ دوم این کتاب از سوی انجمن منتشرگردیده است. چاپ دوم این کتاب نیز با حمایت مالی شرکت پویا صورت گرفته است که بدین وسیله از مدیریت محترم آن شرکت بابت حمایت همیشگی از فعالیت‌های علمی انجمن صمیمانه قدردانی می‌گردد. 
کتاب «هوش مصنوعی در سال 2041»، نوشتۀ کای فولی و چن کیوفان به بازگویی داستان «واقعی» هوش مصنوعی، به گونه‌ای بیطرفانه و متعادل امّا سازنده و امیدوارکننده می‌پردازد. 
کتاب «هوش مصنوعی در سال 2041» شامل ده فصل است. در هر فصل ابتدا یک داستان تخیّلی که در سال 2041 اتفاق می‌افتد و متأثر از یکی از فناوری‌های هوش مصنوعی است بیان گردیده و در انتهای هر داستان، نویسنده تحلیل خود را از آن فناوری عرضه کرده و تأثیرات هوش مصنوعی را بر زندگی و جوامع انسانی شرح داده است. هر داستان در یک کشور اتفاق می‌افتد و خواننده در خلال داستان با آداب و رسوم و فرهنگ آن کشور نیز تا حدودی آشنا می‌شود. 
کتاب «هوش مصنوعی در سال 2041» توسط آقای ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ ترجمه شده و کلیۀ حقوق آن به انجمن انفورماتیک ایران واگذار شده است.