تقاضا برای داوطلبان راه‌اندازی گروه‌های تخصصی جدید

تاریخ انتشار: 1402/08/26
بازدید: 21

انجمن انفورماتیک ایران از کلیۀ کارشناسان، متخصصان و استادانی که مایل به راه‌اندازی گروه‌های تخصصی زیر در انجمن باشند دعوت به همکاری می نماید:
•    اینترنت اشیاء
•    امنیت
•    زیرساخت و مراکز داده
•    زنجیرۀ بلوکی
•    علوم داده