رتبۀ ب برای مجلّۀ علوم رایانشی

تاریخ انتشار: 1402/08/26
بازدید: 18

در ارزیابی مجلات علمی که هر ساله از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری صورت می‌گیرد، رتبه" ب" به مجلّۀ علوم رایانشی، فصلنامۀ علمی انجمن انفورماتیک ایران، اختصاص یافت.